By the same author: Virtour.fr - visites virtuelles

Писане на Кирилица с латинска клавиатура
Latin to Cyrillic online converter

Най-удобният преводач кирилица - латиница. The most adaptable Latin to Cyrillic online text convertor.
Променете настройките си / Edit your settings Паз. / Delimiter. : "[latinica]" Разд. / Separator : "/"
а
a
б
b
в
v
г
g
д
d
е
e
ж
j
з
z
и
i
й
y
к
k
л
l
м
m
н
n
о
o
п
p
р
r
с
s
т
t
у
u
ф
f
х
h
ц
c
ч
ch
ш
sh
щ
sht
ъ
w
ь
x
ю
yu
я
ya
ы
wy
э
ee
ё
yo

Настройка предпочитания / Edit preferences

 а  б  в  г  д  е  ж  з  и  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ъ  ь  ю  я  ы  э  ё
    : Пазители за пропускане / Skipping delimiters
    : Невидим разделител / Invisible separator
    : (3 - 36) Редове на текстовото поле / Text area lines
   

Настройки на буквите

 • Имате възможност да сложите каквито искате букви или комбинации, отговарящи на кирилицата.
 • Главните букви ще се изчислят автоматично - в поленцата горе се попълват само малки букви.
 • Можете да зададете по няколко възможности, разделете ги със запетая: например я:"ya,q,ia" или за щ:"sht,6t".
 • Ако изберете не-буквени знаци, главна буква се получава като въведете два пъти избрания знак, например ако ш:"6" тогава Ш:"66"
 • Ако не ползвате някои от буквите (напр. ы, э, ё), изчистете техните полета. Винаги ще можете да ги въведете чрез щракване на горната таблица.

Натиснете бутона "Запис", за да се регистрират предпочитанията Ви.

Пазители за латиница

С тези пазители можете да покажете коя част от текста да остане на латиница. примерно:
Това е на кирилица, a [tova nqma da se prevede].

Ако въведете двоен пазител, ляв или десен, напр. "[[", няма да има ефект на пазител. После можете да изтриете излишните пазители в полето, с избиране на съответната команда. Можете да промените пазителите, можете дори да ги изберете еднакви, примерно ##, //, '', ^^, <>, () и т.н.

Невидим разделител

Този разделител се слага между букви, които биха предизвикали грешен превод, примерно s/h => сх. След превода, накрая, можете да изтриете разделителите чрез съответната команда.

Можете да използвате всеки знак за разделител.

Редове на текстовото поле

Въведете височината в редове на полето за писане. По подразбиране е 12 - ако идвате главно, за да търсите в интернет, сложете по-малко число, ако пък пишете дълги текстове, по-удобно е с по-голямо поле.

Въведете число между 3 и 36, по подразбиране или при грешка е 12.

За дискусионни форуми

Скриптът може лесно да се ползва за писане в повечето дискусионни форуми, тъй като запазва командите (BBcode, vBcode). Следните команди се поддържат (главни или малки букви, независимо от избраните пазители за латиница):

 • [X]ne_se_prevejda[/X], където X може да е url, email, img, image, link, code, php, quote, quote="ne_se_prevejda"
 • [X=ne_se_prevejda]превежда се[/X], където X може да е url, email, color, font, size, list
 • [X]превежда се[/X], където X може да е b, i, u, list
 • адреси на ел.поща и на интернет сайтове (name@site, http://site, www.site) се пропускат.
 • повечето картинки (smilies) се разпознават, ако изглеждат така: " :smiley: ", тоест "интервал, двоеточие или точка-запетая, поредица знаци без интервал".

За да активирате тази функция, сложете отметка на [bbcode] и/или на :smileys:.

Разпознаване на команди HTML

Може да се използва много просто разпознаване на HTML-команди. Всеки текст между < и > ще бъде пропуснат.
<anytag class="css">кирилица</anytag>

За да ползвате функцията, сложете отметка на <html>.

Какво е Cookie?

Cookie, или "Бисквитка" е един малък файл с информация, който се записва на Вашия компютър. В Cookie се записват настройките Ви, за 30 дни. Когато дойдете отново, браузърът разпознава и попълва страницата.

Понякога браузърите не приемат "бисквитки" - тогава настройките не се запаметяват. Ако желаете да "разрешите" приемането на информация, ето как става:

 • в Mozilla (Firefox): меню Tools- Options (или Edit- Prefernces) Privacy- Cookies- Enable cookies;
 • в Netscape и Mozilla - меню Edit- Preferences- Advanced- Scripts и сложете отметки на "Create or change Cookies" и на "Read Cookies".
 • в Опера: натиснете F12 и в менюто сложете отметка срещу "Enable cookies".
 • в Microsoft Internet Explorer: меню Tools- Internet Options- Security. Изберете Allow/Activate Cookies.

Ако желаете да изтриете запаметената информация и да използвате настройките по подразбиране, натиснете "Изтриване". "Бисквитките" ще бъдат изтрити.

Ограничения

За настройките на буква не можете да изберете знаците точка, запетая или интервал. Със запетая се отделят вариантите, ако са няколко.

Програмата за превод от/на кирилица работи с всички браузъри, които поддържат JavaSctipt 1.2, тоест

 • всички браузъри от семейството Mozilla/Gecko;
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 и следващи;
 • Opera 7.02 и следващи (препоръчва се 7.51+);
 • Netscape 4.7 и следващи;

Аз лично препоръчвам браузъра Mozilla Firefox, освен че е напълно безплатен и свободен, най-добре поддържа всички команди и е най-бърз при преводите (макар за кратки текстове да не се забелязва).

Ако имате проблеми/грешки с превода и браузърът Ви не поддържа някои команди, използвайте "Машинния превод", който се извършва от сървъра, по абсолютно същите правила. Същата препоръка, ако текста за превод е прекалено голям и/или имате бавен компютър.

Машинният превод е ограничен до 32 KB текст (около 8 пълни печатни страници).

Вашите коментари

Продължавам да работя по програмата. Можете да ми помогнете да я подобря, като ми пратите съобщения за грешки или като предложите нови възможности и функции.

The letters

 • You can set whatever Latin letter or combination, corresponding to every Cyrillic one.
 • Uppercase letters are written automatically: in the above text-fields enter only lowercase letters.
 • You can set more than one latin variants for a letter, separate them with a comma ",": for example я:"ya,q,ia" or щ:"sht,6t".
 • If you have non alpha-combinations, the uppercase letter is obtained by "twice" the selected combination, for example if ш:"6" then Ш:"66"
 • If you don't need to use some of the letters (p.ex. ы, э, ё), clear their fields. You can always insert them in your text by clicking on the upper table.

Push the button "Save settings" to set and memorize your preferences.

Latin (skipping) delimiters

With these delimiters you can define a text that doesn't need to be translated, for example:
Това е на кирилица, a [tova nqma da se prevede].

If you enter a double separator, left or right, for example "[[", it will not be used as a separator. At the end you can remove the delimiters from the text by selecting the related command. You can modify the default delimiters, you can even choose the same character twice, like //, [], (), "", '', ##, etc.

Invisible separator

This separator is placed between two letters that otherwise would do a wrong transliteration, p.ex. s/h => сх. After the translation, at the end, you may chose the command "Clear separators" to remove the invisible separators.

You can choose any character as an invisible separator.

Text area lines

Enter the number of lines (height) of the text area. Default is 12 - if you come here mainly for the internet search, you may set a smaller height; if you write long texts, a bigger textarea is more comfortable.

Enter a number between 3 and 36. Any other entry will bring back the default setting (12).

For discussion forums

The script can be easily used for writing in most of the major bulletin board systems as it preserves the formatting tags (BBcode, vBcode) The following forum- compatible commands are handled (upper or lower case, regardless of your skipping separators):

 • [X]skipped[/X], where X may be url, email, img, image, link, code, php, quote, quote="skipped"
 • [X=skipped]кириллица[/X], where X may be url, email, color, font, size, list
 • [X]кириллица[/X], where X may be b, i, u, list
 • email and website addresses (name@site, http://site, www.site) are skipped.
 • most of the emoticons (smileys) are recognized if they look like this: " :smiley: ", c.-à-d. "space, (semi-)column, some characters without space".

To activate these functions select the checkboxes [bbcode] and/or :smileys:.

HTML tags recognition

Very simple html tags recognition may be used. All text between < and > will be skipped:
<anytag class="css">кириллица</anytag>

To activate this function select the checkbox <html>.

What is a Cookie?

A "cookie" is a small file with information, written on your hard disk. Your alphabet and delimiters are stored for 30 days. When you come back, your browser recognizes the page and fills in the forms.

Sometimes browsers are configured to block requests for "cookies" -- if yours is, you cannot have this facility. If you wish to "allow" the storing of information, that's how it's done:

 • for Mozilla (Firefox): menu Tools- Options (or Edit- Prefernces) Privacy- Cookies- Enable cookies;
 • for Netscape и Mozilla - menu Edit- Preferences- Advanced- Scripts and put checks at "Create or change Cookies" and "Read Cookies".
 • for Opera: press F12 and in the box put a check at "Enable cookies";
 • for Microsoft Internet Explorer: menu Tools- Internet Options- Security. Choose Allow/Activate Cookies;

If you wish to delete all the stored information and use the default settings, press the button "Clear settings". All cookies related to the program will be removed.

Limitations

You cannot use the following characters for a letter definition: period, comma, space. The comma separates variants, if two or more.

The Latin to Cyrillic to Latin text convertor will work in every browser that supports JavaSctipt 1.2, like:

 • all browsers of the Mozilla/Gecko family;
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 and later;
 • Opera 7.02 and later (recommended 7.51+);
 • Netscape 4.7 and later;

My first choice is Mozilla Firefox, not only completely gratis and free (as in freedom), best supports all commands and is fastest in the translation (especially for long texts).

If you have problems/errors with the transliteration and your browser doesn't support some functions, you can use the "Server translation" that will be done by the server, with the same rules you defined. Same recommendation if your text is very long and/or your computer is slow.

Server translation is limited to 32 KB text (about 8 full printed pages).

Feedback

This program is in constant development. You can help me improve it by reporting errors and suggesting new features or techniques. Don't hezitate to drop me a line.