By the same author: Virtour.fr - visites virtuelles

Писане на Кирилица с латинска клавиатура
Latin to Cyrillic online converter

Най-удобният преводач кирилица - латиница. The most adaptable Latin to Cyrillic online text convertor.
Променете настройките си / Edit your settings Паз. / Delimiter. : "[latinica]" Разд. / Separator : "/"
а
a
б
b
в
v
г
g
д
d
е
e
ж
j
з
z
и
i
й
y
к
k
л
l
м
m
н
n
о
o
п
p
р
r
с
s
т
t
у
u
ф
f
х
h
ц
c
ч
ch
ш
sh
щ
sht
ъ
w
ь
x
ю
yu
я
ya
ы
wy
э
ee
ё
yo
Ново: За превод от кирилица към латиница елате тук. Cyrillic to Latin converter moved here.

КИР +[...] [...] [[...]] / test A X
Latin to Cyrillic Convertor version 5.4 Copyright © 1999 - 2015 Petko Yotov 2cyr.com
Тази програма на вашия сайт - This program on your website

Здравейте

На тази страница ще можете да пишете с латински букви и да "преведете" текста на кирилица и обратно.

От тук ще можете да започнете търсене в интернет, в голям брой търсачки и портални-каталожни сайтове.

За скрипта

Ето основните характеристики на програмата:

 • Вашите настройки се запаметяват.
 • Можете да настроите всички букви, така, както сте свикнали да пишете, включително чрез двойни и тройни комбинации от букви като "щ":"sht".
 • Можете да зададете два или повече варианта за всяка буква, например я:"ya,q,ia".
 • Със специалните пазители можете да укажете кой текст да [ne se prevede].
 • Адреси на ел. поща (име@сайт) и на сайтове (http://, www.) се разпознават и не се превеждат.

Кратки инструкции

За повече информация вижте помощния файл.

Превод и други команди:

 • напишете текста за превод в голямото поле;
 • КИР - превеждане текста на кирилица (Alt+K) *;
 • +[...] - добавяне пазители около маркираната дума (Alt+D);*
 • [...] - премахване единичните пазители;
 • [[...]] - заместване двойните пазители с единични;
 • / - премахване на "невидимия" разделител;
 • bbcode - разпознаване на команди за форуми;*
 • smileys - разпознаване на :усмивки: за форуми :-D
 • html - разпознаване на HTML-команди;
 • test - примерен текст за демонстрация;
 • А - маркиране на целия текст за копиране (Ctrl+A);
 • X - изчистване на полето (изтриване).
 • освен с клавиатурата, можете да въвеждате букви чрез щракване върху тях на горната таблица; за главни букви щракнете двойно;

* Горещите клавиши (Аlt+буква) и някои команди не се разпознават от всички браузъри и най-добре работят с Firefox.

Търсене в интернет

От тази страница можете да започнете търсене в повече от 50 български, руски и световни интернет-търсачки, каталожни и информационни сайтове.

Преведете ключовите думи на кирилица, изберете желания сайт и натиснете "Search". Ще бъдете автоматично отведени до резултатите от търсенето в дадения каталог или търсачка.

Ако изберете "Търсене навсякъде", програмата ще създаде директни препратки към всички предложени сайтове, достъпни с едно натискане на мишката.

Ако имате предложения за други сайтове, моля пратете ми бележка.

Отпечатване на текст

Можете да изведете текста си в удобен за отпечатване вид: натиснете бутона "Print". Ако поставите отметката на <html>, текстът ще се покаже във форматиран вид.

Тази програма на вашия сайт

Можете да инсталирате тази програма на вашия сайт, форум, книга за гости и т.н. при определени условия. Версията е специално оптимизирана за форуми, 100% JavaScript и работи в повечето съвременни браузъри. За повече информация моля посетете страницата на проекта.

Welcome

Here you can write with a Latin keyboard and transliterate the text to Cyrillic letters and vice-versa.

You can also start an Internet search from this site to a number of search-engines and catalog and portal websites.

Features

Here are the basic features:

 • Your preferences are memorized.
 • You can customize every letter definition, the way you use to write, even with multiple-letters definitions for one cyrillic, as in "щ":"sht".
 • You can have two or more variants for every letter, for example я:"ya,q,ia".
 • With the skipping separators you can wrap text that won't be translated. Separators are freely chosen.
 • Website (http://, www.) and e-mail (name@site) addresses are recognized and are not transliterated into cyrillic.

Brief instructions

For more info please check the help file.

Transliteration and other commands:

 • write your text in the big text area;
 • КИР - translate into Cyrillic (Alt+K) *;
 • +[...] - add skipping delimiters around the selected word (Alt+D);*
 • [...] - strip all single delimiters;
 • [[...]] - replace double delimiters with single ones;
 • / - strip the "invisible" separator;
 • bbcode - recognize and skip forum commands;*
 • smileys - recognize and skip forum :smileys: :-D
 • html - skip HTML tags;
 • test - sample demonstration text;
 • А - select all text (Ctrl+A);
 • X - clear text area.
 • you can also insert letters by mouse-clicking on them in the upper table; double-click to insert an uppercase letter;

* The shortcut keys (Аlt+letter) and some of the commands are not well supported by all browsers and work best with Firefox.

Internet search

This page may become your starting place for an extensive web search in more than 50 Bulgarian, Russian and International search engines and portal / directory / news sites.

Translate the keywords into Cyrillic, select one of the proposed sites and click "Search". You will be automatically redirected to the "result page" at the selected site.

If you chose "Search all", the program will create direct links to all available sites, a mouse-click away.

If you can suggest another search / catalog / portal sites, please drop me a line.

Printing

Your text can be shown in a printer-friendly look: press on the button "Print". If you enable the checkbox <html>, your text will be considered and shown as HTML-formatted.

This script on your website

You can install and use this software on your website, bb, forum, guestbook etc. under certain conditions. The forum optimized version is 100% pure JavaScript and compatible with most of the browsers. For more info please visit the project's page (warning: page only in Bulgarian language, write to me if you have questions).

kirilica kirilitsa cirilica cirilitsa kiriliza kirilitza kirilizacia kirilizatzia kirilizazia kirillica kirillitsa cirillica cirillitsa kirilic cirilic kyrilic cyrilic kirillic cirillic kyrillic cyrillic kirilski cirilski latinski latinica latinitsa latinitza latiniza konverter konvertor konvertirane converter convertor convertirane encoding coding code translate transliterate transliteration metodievica metodievitsa metodievitza azbuka alphabet azbuki keyboard klaviatura clavier prevod cyr lat2cyr lat2kir en2rus lat2rus lat2bul кирилица конвертиране конвертер кирилик латиница конвертор превод клавиатура кириллица конвертиране конвертер кириллик латиница конвертор клавиатура перевод превод